สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรไม้ผลและพืชไร่ของชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่ผลิตและเพาะขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่ สำหรับใช้พระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัย

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลการดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่บริเวณรอบโครงการ ด้วยแผนที่และแบบจำลองโครงการ อาทิ งานโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดสระน้ำ ร่องน้ำ การปรับถมพื้นที่ และถนนคันดินรอบโครงการ การปรับพื้นที่แปลงปลูกพืช ได้แก่ การยกร่องแปลงปลูกพืช การปรับปรุงดินและฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝก ในการนี้ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งปรับปรุงและฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชได้ และศึกษาการฟื้นฟูดินเพื่อปลูกพืชโดยเปรียบเทียบการปลูกพืชก่อนและหลังการปรับปรุงดิน เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ต่อไป