การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ กรณีผู้ร้องขอยกเลิกสัญญากับบริษัท และขอคืนเงินที่ชำระไปแล้วเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจ ไม่สามารถส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วเสร็จตามสัญญา กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา กรณีผู้บริโภคพบความชำรุดบกพร่องในโครงสร้างบ้านและบริษัทปฏิเสธการชำระค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง พฤติการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคที่ร้องทุกข์ไว้แล้วและที่จะมาร้องทุกข์เพิ่มเติมภายหลัง ด้านสินค้าและบริการ ให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่โฆษณาเป็นเท็จ และกรณีการดำเนินคดี ผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถที่ไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง