ธ.ก.ส. ผนึก ก.ล.ต ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เด็กและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนธนาคาร

Featured Video Play Icon

วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โถงชั้น 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การส่งเสริมการออมเงิน สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน” ระหว่าง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมเงิน ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านความรู้ทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ