ครู-นร. โชว์ไอเดียแก้ปัญหาขยะด้วยการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ใน DOW-CST Award 2019

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (DOW-CST AWARD) ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่งมีครูและนักเรียนทั่วประเทศส่งโครงงานประชันไอเดียการจัดการขยะ ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ณ จามจุรี สแควร์ โดยทีมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี (ม.ต้น) จากโครงงานการจัดการไมโครพลาสติก และโรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร (ม.ปลาย) จากโครงงานการทดลองปฏิกิริยาเคมีและความสัมพันธ์ทางมวลของทองแดง ซึ่งได้รับทุนการศึกษาพร้อมเข้ารับโล่พระราชทานจาก ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2020 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้

…………………………………………………..