กรมการจัดหางาน เอาใจผู้สูงวัย จัดตลาดงานผู้สูงอายุ (60+ Job Fair) ที่ เทสโก้ โลตัส พลัส มอลล์ บางใหญ่ นนทบุรี

กรมการจัดหางาน เอาใจผู้สูงวัย ผสานความร่วมมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สร้างโอกาส อาชีพให้ผู้สูงอายุ เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 4,000 อัตรา เช่น พนักงานเบเกอรี่ พนักงานครัวขนมไทย พนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นต้น ในสถานประกอบการชั้นนำที่เข้ารับสมัครงานกว่า 15 บริษัท

วันที่ 22 มกราคม 2563 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดงานผู้สูงอายุ (60+ Job Fair)”  โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน  นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในส่วนภาคเอกชน  โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ นนทบุรี

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 10 ของประชากรรวม และจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 20 ของประชากรรวม และในปี พ.ศ. 2578 จะมีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 30 ของประชากรรวม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society)  การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง อย่างต่อเนื่อง อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันในตลาดแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐ และครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องสวัสดิการทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจจึงต้องมีการเตรียมพร้อมให้สังคมและชุมชนสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

“กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุ จึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ซึ่งในวันนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน “ตลาดงานผู้สูงอายุ (60+Job Fair)” ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำกับอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ และเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงทางรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานวันนี้ประกอบด้วย การจัดนัดพบแรงงานผู้สูงอายุ โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 15 บริษัท อาทิ บริษัท เทสโก้ โลตัส  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูซุโกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอเซี่ยน เบสท์  ซิคเก้น จำกัด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอย เป็นต้น โดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 4,000 อัตรา เช่น ตำแหน่ง พนักงานจัดเรียงสินค้า/ บริการ พนักงานครัว พนักงานขาย พนักงานบริการลูกค้า พนักงานธุรการ พนักงานเบเกอรี่ พนักงานครัวขนมไทย พนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นต้น กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า 30 อาชีพ นอกจากนี้ ยังมีบูธฝึกทักษะฝีมือแรงงานอาชีพอิสระ 5 อาชีพ การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 พร้อมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และการให้คำแนะนำด้านการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณห้างเทสโก้ โลตัส พลัส มอลล์ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รวมทั้ง สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนงานในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยรองรับผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ได้สมัครงานกับนายจ้าง /สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงาน

…………………………………………………..