มาดามตามอัธยาศัย ชม กศน.ชลบุรี สร้าง WOW ในพื้นที่ EEC ดีเยี่ยมไม่เป็นสองรองใคร

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี สู่การปฏิบัติ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน 6G (ดี 6 อย่าง) จากทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกส่วนงาน จึงเชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างแน่นอน โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร กศน.อำเภอ 11 อำเภอ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมด้วยช่วยกันและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ กศน.จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่สำคัญในการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) แน่นอน โดยเฉพาะการดำเนินงานนำนโยบายสู่การปฏิบัติของ กศน.อำเภอ ทั้ง 11 แห่ง ตามหลักคิดเพิ่มประสิทธิภาพงาน 6G (ดี 6 อย่าง) ไม่ว่าจะเป็น Good Teacher โดยส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดกระบวนการเรียนรู้, Good Place เร่งยกระดับ กศน.ตำบล 11 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ตำบล 5ดี พรีเมียม (ครูดี สถานที่ดี กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์)

ในส่วน Good Activities ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้น Digital literacy และการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดตั้งกองลูกเสือที่มีความพร้อม เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรวิชาชีพ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) รองรับ EEC, Good Partnership ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แก่ทหารกองประจำการ เรือนจำกลาง สถานพินิจฯ โรงพยาบาลชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย Good Learning Center โดยนำระบบดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สิ่งสำคัญที่เป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน คือ Good Innovation ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ที่น่าสนใจ อาทิ Application Choncity ช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค, ศูนย์ Advice Innovation Learning Center ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.ตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น การค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการตลาด, การใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

“นอกจากจะเกิดความประทับใจ ในความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW ของ กศน.จังหวัดชลบุรีที่มีประสิทธิภาพ อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ EEC แล้ว ยังพบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ “เสื้อมัดย้อม Hybrid” ที่ครูพี่โอ๊ะสวมใส่นี้ ซึ่งเกิดจากฝีมือของคนในชุมชนในท้องถิ่น และเห็นควรให้มีการต่อยอดไปสู่การจดอนุสิทธิบัตรเช่นเดียวกับเสื้อผักตบชวา ของ กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนทำด้วยมืออย่างพิถีพิถัน สีสันและลวดลายจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร และสามารถสร้างสรรค์ออกแบบเป็นเครื่องนุ่งห่มได้หลายสไตล์ ซึ่งขณะนี้มีการขายในระบบออนไลน์ และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จึงต้องการส่งเสริมให้คนชลบุรีหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ กศน.ในพื้นที่ก่อน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนที่ดีแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนเมืองชลบุรี ที่มีดีไม่แพ้จังหวัดอื่นใน EEC และภูมิภาคเดียวกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

………………………………………