ก.แรงงาน ฝึกทักษะวัยเก๋าเมืองนราธิวาส เพิ่มโอกาสการทำงาน 

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลุยจังหวัดนราธิวาส ฝึกเสริมทักษะให้แก่ผู้สูงอายุ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน โดยเน้นย้ำให้ฝึกทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และส่งเสริมให้กำลังแรงงานทุกช่วงวัย มีงานทำเพื่อให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่งกพร. ได้แบ่งเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ โดยพื้นที่จะทำการสำรวจความต้องการแล้วจัดทำแผนการฝึก ทั้งจำนวนผู้เข้าฝึกตามกลุ่มเป้าหมาย และสาขาที่จะดำเนินการ

อธิบดี กพร.กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (สพร. 25 นราธิวาส) ซึ่งได้รับเป้าหมายดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 1,240 คน สำหรับการฝึกผู้สูงอายุ ได้รับเป้าหมายดำเนินการจำนวน 80 คน ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 40 คน โดยเยี่ยมชมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สาขาแปรรูปสมุนไพร ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส มีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน มีวิทยากรซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลตากใบมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย

ด้านนายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการ สพร. 25 นราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกกลุ่มนี้เป็นรุ่นที่ 2  ผู้สูงอายุได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงผลิตเพื่อจำหน่ายได้ด้วย อาทิ การทำลูกประคบ โดยนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสม ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย นำมานึ่งให้ร้อนประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอก ซึ่งน้ำมันหอมระเหยเมื่อถูกความร้อน จะระเหยออกมา ความร้อนจากลูกประคบจะช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และยังมีสารสำคัญจากสมุนไพรบางชนิดที่ซึมเข้าทางผิวหนัง ช่วยรักษาอาการเคล็ด ขัดยอก และลดอาการปวดได้ สมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนผสม เช่น ขมิ้นชัน ตะไคร้ ไพล เกลือ ใบส้มป่อย และการบูร เป็นต้น นอกจากนี้ยังฝึกทำยาหม่อง พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพรและน้ำมันสมุนไพร ส่วนรุ่นที่ 1 ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สาขาการสานเสื่อปาหนัน จำนวน 20 คน

จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 3 จังหวัดปลายด้ามขวานทองของไทย พบว่า จังหวัดนราธิวาส มีประชากรทั้งหมด (ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่) จำนวน 635,533 คน มีผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 71,785 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ของประชากรทั้งหมด อำเภอที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด คือ อำเภอยี่งอ ร้อยละ 12.81 รองลงมาคือ อำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอบาเจาะ ร้อยละ 12.72 และ 12.29 ตามลำดับ

การฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ละจังหวัด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ยังสามารถทำงานได้ ในบางจังหวัดมีการฝึกเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านออนไลน์ให้แก่ผู้สูงอายุด้วย สำหรับจังหวัดที่เป็นเกษตรกรรม ได้นำเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำงานในภาคการเกษตรได้โดยไม่ต้องใช้แรงมากอีกด้วย ผู้สูงอายุที่สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

………………………………………………