รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 มีสมาชิก 389 คน มีทุนการดำเนินงาน 8,409,091 บาท  และได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก โดยมีจุดรับซื้อกระจายอยู่ 10 จุดทั่วหมู่บ้าน และยกระดับจุดรวบรวมน้ำยางสดจนผ่านมาตรฐาน GMP มีระบบการตรวจสอบคุณภาพยางของสมาชิก การจัดทำบัญชีซื้อขายน้ำยางของกลุ่ม ซึ่งการรับซื้อน้ำยางสดจะจ่ายเป็นเงินสดให้เกษตรกรที่นำน้ำยางสดมาขายในทันที ทางกลุ่มฯมีเงินหมุนเวียนรับซื้อน้ำยางปีละ 130 ล้านบาท  โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกอีกด้วย

……………………………………………….