คลังเสบียงอาหารสัตว์

วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพาน ได้จัดทำคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำอำเภอขึ้นเพื่อรองรับสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภอภูพานและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร