กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาค เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย จึงกำหนดจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ในสถานศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และทรงพระวิริยะอุตาสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยทรงอุปถัมภ์ดนตรีไทยและยังทรงเป็นแบบอย่างอันดีในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ดนตรีไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและศิลปินในทุกระดับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย

โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สำหรับภาคกลางห้ามใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๒ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และห้ามใช้เครื่องช่วยแต่งเสียง ต้องใช้ตู้แอมป์พิณเบส ตู้แอมป์พิณไฟฟ้า ที่ผู้จัดการประกวดจัดไว้ให้เท่านั้น

การประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ สำหรับวันที่และสถานที่จัดการประกวดของแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา ภาคกลาง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ มีกำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศทุกภาคและพิธีมอบรางวัลดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 256๓ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เชิญชวนเยาวชนทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/