รมว.แรงงาน ส่ง เลขานุการรัฐมนตรีฯ ดัน “ถนนงาน ลานอาชีพ” จ.ราชบุรี สู่ประชาชน

วันที่ 21 มกราคม 2563 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ถนนงาน ลานอาชีพ” โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน และนางธนพร สุวรรณโณ กล่าวรายงาน ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พบตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา นายจ้างร่วมสัมภาษณ์งานกว่า 70 แห่ง

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า งาน “ถนนงาน ลานอาชีพ” จัดขึ้นโดยการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เรือนจำกลางราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หอการค้าจังหวัดราชบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งประชาชนที่ว่างงาน ครอบคลุมถึงกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ตลอดจนจุดประกายแนวความคิดในการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีสถานประกอบการทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับสมัครงานโดยตรงกว่า 70 บริษัท อาทิ 1.บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายขนมอบกรอบ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย 3.บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ อาหารสำเร็จรูปที่มีภาชนะบรรจุปิดสนิท 4.บริษัทบริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ประเภทกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และ5.บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ ประเภทกิจการ ผลิตกระดาษคราฟท์ เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง 272 ตำแหน่ง 1,467 อัตรา เป็นตำแหน่งงานภายในจังหวัดราชบุรี 176 ตำแหน่ง 858 อัตรา และจังหวัดอื่นๆ 105 ตำแหน่ง 609 อัตรา โดยตำแหน่งที่นายจ้างแจ้งความต้องการมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่1. พนักงานฝ่ายผลิต 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3.เจ้าหน้าที่ธุรการ 4.พนักงาน QC และ 5.ช่างสาขาต่างๆ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระกว่า10 อาชีพ ได้แก่ การขยายพันธุ์พืชเพื่อการค้า การผลิตน้ำตาลอ้อยปลอดสารพิษ การทำยาสระผมด้วยสมุนไพร การทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำสมุนไพร การสาธิตการใช้จุลินทรีย์ การจัดสวนถาดการปั้นดินไทยประดิษฐ์ การปรุงดินผักสลัดเพื่อการค้า และการทำน้ำยาเอนกประสงค์

การบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี บริการตัดผมชาย-หญิง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรี บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หอการค้าจังหวัดราชบุรีและเรือนจำกลางราชบุรี บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) รวมทั้ง การแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เช่น กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กลุ่มกล้วยหอมทองอบสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์กล้วยและสับปะรด เป็นต้น และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 ราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ด้านนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดราชบุรี มียุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม คุณธรรม และชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ที่ส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าให้คนทุกช่วงวัยทั้งกลุ่มคนทั่วไป หรือแรงงานกลุ่มพิเศษ อาทิ แรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐ นายจ้าง/สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในจังหวัดและประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ