ชป.ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563 จ.นราธิวาส

วันที่ 21 ม.ค. 63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม และคณะ ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านวางแผน) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ จังหวัดนราธิวาส

สำหรับผลงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ของนายกรัฐมนตรี ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้แก่ กระตุ้นการค้าชายแดนใต้ ไทย-มาเลเซีย สร้างสนามบินเบตง จังหวัดยะลา พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างนิคมอุสาหกรรมยางพาราตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จำนวน 1,970 หมู่บ้าน ผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบโดยสันติวิธี