ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  และผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จัดให้มี “การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ  ระดับอุดมศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน

นางฉัตรสุดา​ จันทร์ดียิ่ง​ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ  ระดับอุดมศึกษา  เปิดเผยว่า  คณะทำงานได้จัดให้มีการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ​ ระดับอุดมศึกษา  รอบชิงชนะเลิศ  เมื่อวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ  กระทรวงการต่างประเทศ​ กรุงเทพมหานคร  โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า มีผู้ผ่านการแข่งขันสมควรได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ  จำนวน ๓ รางวัล  ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  ได้แก่

๑.๑ นายปุญญวิชญ์  ปุญญาภิบาล                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑.๒ นายธนดล  สิริจันทกุล                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑.๓ นายชญทัต  พัฒนะภูมิ                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๒. รางวัลชมเชย  จำนวน ๒ รางวัล  ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

๒.๑ นายธนากร  แซ่ฉิ่น                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

๒.๒ นายวสุวัฒน์  ดีพร้อมอริยกุล                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จำนวน ๓ คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ (AICHR Youth Debate on Human Rights 2018) ณ กรุงพนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง ๕ คนดังกล่าว ในวันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป

แหล่งข่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ