รฟม. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบคมนาคมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบคมนาคมและการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน ระหว่าง รฟม. และการเคหะแห่งชาติ ณ สำนักงานใหญ่  การเคหะแห่งชาติ โดยโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการขยายระยะเวลาการดำเนินงานภายใต้พันธกิจร่วมกัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน  ปี 2558 – 2572 ด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยใกล้ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟฟ้า และการร่วมกันพิจารณาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของทั้ง หน่วยงาน รวมถึงบริเวณใกล้ สถานีเปลี่ยนถ่าย หรือสถานีซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ตลอดจนการพิจารณากำหนดสถานที่รับ – ส่ง การให้บริการรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับพื้นที่พัฒนาของการเคหะแห่งชาติที่ได้ดำเนินการแล้วหรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปซึ่ง การดำเนินการทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป