ดย. พม. ประกาศผลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะ ให้กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดให้เด็กในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งประเภทการสมัครเป็น 4 กลุ่ม คือ ระดับอายุ 6 – 9 ปี ระดับอายุ 10 – 12 ปี ระดับอายุ 13 – 16 ปี และระดับอายุ 17 – 18 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ทั้งนี้ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับรางวัลการประกวด จำนวนรุ่นละ 13 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล

รัฐบาลมีความห่วงใยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กระทรวง พม.โดย ดย. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยนำเอาศิลปะการวาดภาพที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลินเกิดความสงบ มีสมาธิ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคมให้กับเด็ก ส่งผลให้เด็กและเยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะนำผลงานที่ชนะการประกวด ทั้ง 52 ชิ้น ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ชั้น 5 โชน OUTLET MBK CENTER ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมผลงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ซึ่งมอบโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาลต่อไป