ทีมนักวิทย์ชุดขาว กปน. การันตีน้ำประปา รพ. ปากเกร็ด สะอาด ปลอดภัย

การประปานครหลวง (กปน.) นำทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังมิเตอร์ตามแผนปฏิบัติงานแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ด้านบริการผู้ใช้น้ำ ภายในโรงพยาบาลปากเกร็ด เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรและผู้มารับการรักษา โดยผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทั้งจากก๊อกน้ำประปาต่อตรงและน้ำผ่านถังพักน้ำ พบว่า น้ำประปามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทุกตัวอย่าง