ชาวอาชีวะ ทำความดีต้อนรับเดือนมหามงคล “ทาสีรั้วทำเนียบรัฐบาล” สอศ. เน้นผู้เรียนสายอาชีวะยุคไทยแลนด์ 4.0 ใช้ความรู้ทำงานจริง เพื่อส่วนรวม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลที่พวกเราชาวอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 6 แห่ง ร่วมกันทำความดี ทาสีรั้วทำเนียบรัฐบาลให้มีความสะอาดสวยงาม

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลที่พวกเราชาวอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 6 แห่งร่วมกันทำความดี ทาสีรั้วทำเนียบรัฐบาลให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษา ที่มีโอกาสทำให้สถานที่สำคัญของประเทศมีความสวยงาม สะอาด ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ล้วนแล้วแต่เป็นจิตอาสาอาชีวะพัฒนาทำความดีเพื่อส่วนรวม

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เห็นความสำคัญของพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและช่างฝีมือในการพัฒนาคนและพัฒนาแรงงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างภาพลักษณ์อาชีวะสร้างชาติให้กับผู้เรียน และเห็นถึงประโยชน์การเรียนสายอาชีพที่จบมาแล้วมีงานทำ รายได้ดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งสอศ.มีความพร้อมที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กว่า 250 คน จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองและวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ได้ลงมือปฏิบัติจริงในโครงการพัฒนาและฝึกทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในการจัดการเรียนสอนวิชาการทาสีและการเคลือบสีภายใต้แนวคิด “จิตอาสา อาชีวะพัฒนา” ถือเป็นโอกาสดี และมีความหมายต่อนักเรียน นักศึกษาเพราะจะทำให้เกิดเป็นประสบการณ์และยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวเองได้โดยปฏิบัติงานจริงผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการทาสีและเคลือบสีซึ่งถือเป็นการเรียนการสอนที่สำคัญมากเพราะการได้ลงมือทำจะทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความชำนาญ มั่นใจ ภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง การเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องเน้นการทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สอศ.

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย