กรมการค้าภายในเดินหน้ายกระดับร้านหนูณิชย์ เป็นร้าน “หนูณิชย์ติดดาว” มุ่งให้เป็นที่นิยมของประชาชน

กรมการค้าภายใน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ปีงบประมาณ 2561 เพื่อคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์เกรด A  ให้เป็นร้านอาหาร “หนูณิชย์ติดดาว” โดยมีนายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน โดยภายหลังการประชุม คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังร้านข้าวแกงบ้านคิตตี้ เขตบางพลัด เพื่อมอบเกียรติบัตร พร้อมป้ายสัญลักษณ์ให้กับทางร้าน

                    นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและกระจายสู่ชุมชนโดยได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “ฉลาดซื้อประหยัดใช้” มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ โดยรับสมัครร้านอาหารที่อยู่ในหลักเกณฑ์ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด” และจำหน่ายอาหาร  ในราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/กล่อง/ถุง เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบัน กรมการค้าภายใน ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และรูปแบบร้านอาหารหนูณิชย์ให้ตอบรับกระแสนิยมผู้บริโภคยุคใหม่ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งต้องการความสะดวกรวดเร็วในรูปแบบขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้ทุกพื้นที่และยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่ม Food Truck Club Thailand และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระดับคุณภาพร้านอาหารหนูณิชย์ (เกรด A B C) โดยประเมินร้านในระบบฐานข้อมูลร้านอาหารหนูณิชย์ พร้อมทั้งพัฒนายกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ที่มีคุณสมบัติ “อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัด” ให้เป็นร้านอาหาร “หนูณิชย์ติดดาว” เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่นิยมของประชาชนและนักท่องเที่ยว และช่วยพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์เกรด A ให้เป็นร้านอาหาร “หนูณิชย์ติดดาว” ภายใต้หลักเกณฑ์ ต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ความอร่อยของอาหาร สถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปสะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานร้านอาหาร หนูณิชย์ติดดาว”  ทั่วประเทศ  มีจำนวน 500 ร้าน แบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 70 ร้าน ส่วนภูมิภาค 430 ร้าน Food Truck จำนวน 34 คัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้คณะกรรมการฯ ยังได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตร พร้อมป้ายสัญลักษณ์ให้กับทางข้าวแกงบ้านคิตตี้ เขตบางพลัด ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น ร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” เพื่อเป็นช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือประชาชนท่านใดที่สนใจแวะชมแวะชิม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมการค้าภายใน โทรศัพท์ 02-507-5673,  02-507-5635 หรือสายด่วน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.noonid.dit.go.th หรือ  www.facebook.com/noonid.moc หรือ Application : หนูณิชย์ รองรับทั้งระบบ Android และ ios