พส. เดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เขตวังทองหลาง พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตวังทองหลาง ณ ที่ทำการชุมชนพลับพลา ๓๐ ไร่ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึง ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน ตามนำนโยบาย ๔ หลักคิด ๑๕ หลักการทำงาน ของพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม

นางนภา กล่าวต่อไปว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ หนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน ปัจจุบัน เขตวังทองหลาง มี อพม. จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตวังทองหลางขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของ อพม. ในพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ได้รับบริการและการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

จากนั้น นางนภา เศรษฐกร นางวันดี ขำสำอางค์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และนายสมชาย นิยมราช ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตวังทองหลาง และคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ ๒๘๗/๑๖๑ ซอยนวศรี รามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง เพื่อติดตามครอบครัว นางสาวสมบุญ เกตุมา อายุ ๕๕ ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ส่งผลให้ต้องตัดขาข้างซ้าย ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีบุตรชาย ๓ คน บุตรคนโตบวชเป็นพระ บุตรคนที่สองมีครอบครัวแยกไปอยู่ที่อื่น ปัจจุบันนางสาวสมบุญฯ อาศัยอยู่กับบุตรชายคนเล็ก ประสบภาวะสติไม่สมประกอบ โดยพักอาศัยอยู่กับน้องสาว เช่าบ้านของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ จ่ายค่าเช่ารายปีๆ ละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งน้องสาวเป็นผู้ดูแลคนในครอบครัว มีรายได้จากการรับจ้างทำความสะอาด ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากรายนี้ ควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในรูปแบบของทีม
One Home ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. เขตวังทองหลาง จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม. ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางนภา กล่าวในตอนท้าย