ชลบุรี จัดการประชุมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่12

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่12 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะสูง เข้ารับราชการและพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน วางแผนและนักปฏิบัติได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์กรโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นผู้ดำเนินโครงการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ รุ่นที่ 12 ซึ่งตามหลักสูตรได้กำหนดให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงภายใต้การสอนงานของผู้ว่าราชกาจังหวัด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานส่วนภูมิภาค รวมถึงภาวะผู้นำและวิธีการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารที่ประสบการณ์สูงและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ทั่วทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ส่งนายภัทรพล วาณิชเสนี ข้าราชการในโครงการฯมาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ ซึ่งเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติ ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทังในด้านคาม ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การต่อไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกสอนงานให้แก่นายภัทรพล วาณิชเสนี ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนอีกด้วย