พม. จัดประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 1/2561

ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ สทพ. เป็นการประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมถึงเพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างกระทรวง และภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะรองประธานคนที่ 1 กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ สทพ. ครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้ มี วาระการประชุมที่สำคัญคือ ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. …. เนื่องจาก มีกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายได้ขอลาออก จากตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องดำเนินการยกร่างระเบียบฯ ดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลง

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ วรรค ๑ กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สทพ. อย่างน้อยหกสิบวันก่อนวัน เริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี”