แรงงานภาคอิสระสมัครผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือกที่ 3 ได้แล้ววันนี้

ประกันสังคมชวนแรงงานภาคอิสระสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เลขาธิการ สปส. เผยสามารถสมัครระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ชี้ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ย้ำ สมัครขึ้นทะเบียนด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นสมัครให้ก็ได้

               นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานผลักดันให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งได้กำหนดให้แรงงานภาคอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล วันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท และหากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระ  ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงบัตรประจำตัวประชาชน อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมยังได้ให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นสมัครผ่าน  https://www.sso.go.th/section40_regist/หรือผ่านทาง QR code   ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

               เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่องทางการให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการดังนี้ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  กรุงไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ ห้างบิ๊กซี ห้างเทสโกโลตัส และนอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านทางธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต กรุงเทพ ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือชำระผ่านตู้บุญเติมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อันเป็นการยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง