กศน.พัฒนาครูผู้สอน “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” หวังคนไทยรู้เท่าทัน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า สังคมไทยมีการใช้กัญชามาอย่างยาวนานโดยใช้เป็นยา อาหาร สันทนาการ และใช้ในสัตว์เลี้ยง จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปัจจุบันคนในสังคมโลกมีความนิยมใช้กัญชา ประเทศไทยเองก็ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนากัญชา กัญชงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและประโยชน์ รวมทั้งวิธีใช้กัญชาอย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เราจึงต้องเตรียมคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนตามที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม เร่งศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาขน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. โดย สำนักงาน กศน.กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป เมื่อสถานศึกษานำหลักสูตรนี้ไปจัดการเรียนรู้ หรือเผยแพร่ในวงกว้าง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ผู้เรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไป ไม่ให้ใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ผิดๆ ได้ และเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว การปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประชาชน ก็จะเป็นไปด้วยความถูกต้อง และยั่งยืนต่อไป

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.) กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการพัฒนารายวิชาเลือก (1) หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด (2) หนังสือเรียนสาระทักษะการดำเนินชีวิต รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด และ (3) คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ภายใต้การให้คำแนะนำและการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และด้านการพัฒนาหลักสูตร จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน จากการรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชง ในทางการแพทย์ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้เรียน กศน. โดยการจัดอบรมพัฒนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้กัญชาและกัญชงสำหรับนักศึกษา และพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.เขต/อำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน กศน. จาก 63 จังหวัด เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 670 คน