กศน.นราธิวาส ร่วมงานศึกษาธิการเคลื่อนที่ กระชับสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ กระตุ้นสังคม ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมนักศึกษาและประชาชนจงรักภักดีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักการอ่าน และประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสโดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้กับประชาชนได้รับรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด โอกาสนี้ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ กศน.อำเภอระแงะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานของ กศน. อาทิ การให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย ส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีความสนใจในการอ่านหนังสือ และการส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมให้กับตนเอง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้