นพ.ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานคัดเลือกองค์กร อสม.สร้างสุขภาพอำเภอดีเด่น ณ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานองค์กร อสม.สร้างสุขภาพอำเภอดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการประกวดผลงานองค์กร อสม.ฯ ครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยองค์กร เพื่อคัดเลือกให้เป็นองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งจะทำการคัดเลือก 3 รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย มีองค์กรเข้าประกวดจาก 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

ผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์กร อสม. อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ องค์กร อสม. อำเภอบ้างฝาง จังหวัดขอนแก่น และรางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ องค์กร อสม. อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ องค์กร อสม. อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม