สุดยิ่งใหญ่!! งานตลาดนวัตกรรม “THAI TECH EXPO 2018” 4-8 ก.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยเที่ยวงานตลาดนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่ “THAI TECH EXPO 2018” ที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม นี้ ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน THAI TECH EXPO 2018 เปิดเผยว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคม โดยมุ่งดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0  การจัดงาน THAI TECH EXPO 2018 จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ช่วยสะท้อนบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาล”

ดร.นพ.ปฐม กล่าวว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ให้พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วยสนับสนุนการเกษตรยุคใหม่ และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม โดยมีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีมาตรฐาน มีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการออกแบบเครื่องจักร”

“งาน THAI TECH EXPO 2018 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นภายในงานเดียว และนักลงทุนที่สนใจลงทุนร่วมกับนักวิจัย สร้างธุรกิจเทคโนโลยี หรือลงทุนร่วมกับ Startups ก็สามารถเจรจาร่วมกันได้ในงานนี้ ในขณะเดียวกัน นักวิจัยก็สามารถเข้าถึงตลาด ได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรไทยเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่สดใส สมดังแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ ที่ว่า เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน

สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงภายในงาน THAI TECH EXPO 2018 มีมากกว่า 470 ผลงาน ครอบคลุมพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นโซนต่างๆ จำนวน 12 โซนหลัก ได้แก่ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โซนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ โซนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และ SMEs โซนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต โซน STI for OTOP Upgrade โซนตลาดนัดวิถีวิทย์ โซน Thailand Tech Show 2018 โซนเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย โซนนวัตกรรมเด่น (Hi-Light นวัตกรรม) โซน Smart Market ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โซน MOST Application Corner มุมสื่อสารความรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร Business Matching/Pitching Corner Financing Corner และโซนการประชุม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ

นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงาน อาทิ นวัตกรรม FOMM Car รถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นผลงานจากฝีมือคนไทยที่ต้องการสร้างรถยนต์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  ติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ รองรับด้วยระบบ Battery Cloud สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของแบตเตอรี่ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทนต่อความเสียหายแม้จะอยู่ในสภาวะน้ำท่วมขัง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถเคลื่อนที่บนน้ำได้ด้วยวงล้อที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ รองรับโครงข่าย Battery Cloud อีกส่วนที่น่าสนใจคือนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ มีการจำลองแบบบ้านเพื่อนำเสนอถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ มีอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ เตียงสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องครัวสำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมสมุนไพร รวมทั้งการจำลองอุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้งานที่เสมือนการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ เช่น จำลองการเดิน การมองเห็น เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงาน “THAI TECH EXPO 2018” ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 101 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thaitechexpo.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางสายด่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

—————————————-