ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน จัด กิจกรรม “New Year Party & Children’s Day 2020” “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “New Year Party & Children’s Day 2020”ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (เทียบโอน ปวช.) เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์ สร้างความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ในการนี้นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ พร้อมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2563 และวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้นายชัชวาลย์ มูลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน