“กรมฝนหลวงฯ!! สานต่อตําราฝนหลวงพระราชทานสู่ ประเทศศรีลังกา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนําคณะปฏิบัติการทําฝนประเทศศรีลังกาศึกษาดูงานด้าน ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือในการนําเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยไปประยุกต์ ใช้ เกิดผลสําเร็จในทุกพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนนับเป็นการสานต่องานตามศาสตร์ พระราชาและเผยแพร่ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการ บินเกษตรและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้คําแนะนําMr. A.K. Samarasinghe ผู้จัดการ คณะกรรมการไฟฟ้าซีลอนและคณะปฏิบัติการทําฝนประเทศศรีลังกาเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการและการบริหารจัดการฝนหลวงในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2–5 กรกฎาคม 2561 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเรียนรู้ เทคนิคและกรรมวิธีรวมทั้งการทําฝนหลวงตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้ สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ตามความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศศรีลังกา

ทั้งนี้เมื่อปี 2560 ประเทศศรีลังกาได้ ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ กระทบต่อพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวรวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำของศรีลังกา ก็ได้ รับผลกระทบ เช่นกัน ดังนั้น กระทรวงพลังงานและพลังงานหมุนเวียนของศรีลังกา จึงมีนโยบายในเทคโนโลยีการทําฝน และพื้นที่ที่สามารถนําเทคโนโลยีการทําฝนมาประยุกต์ ใช้ได้โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมารัฐบาลศรีลังกาได้ เชิญคณะเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปศึกษา สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความพร้อมด้านต่างๆและร่วมหารือในประเด็นการปฏิบัติการทําฝนในประเทศ ศรีลังกา เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติการฝนหลวง ผลการประเมินสภาพพื้นที่พบว่ามีความเป็นไปได้ ที่ จะนําองค์ความรู้ จากตําราฝนหลวงพระราชทานไปใช้ ในประเทศศรีลังกา เนื่องจากมีสภาพอากาศที่คล้าย พื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย

นายสุรสีห์ กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติการฝนหลวง โดยฝ่ายไทยจะเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนให้ฝ่ายศรีลังกา ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพอากาศและศึกษาเงื่อนไขการปฏิบัติการตามที่ได้ รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้จากไทย เพื่อให้ ทราบปัญหาและข้อจํากัดในการปฏิบัติการฝนหลวงของศรีลังกา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการนําเทคโนโลยีฝนหลวงของไทยมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดผลสําเร็จในทุกพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนับได้ ว่าเป็นการเผยแพร่ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่9 ในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับแนวพระราชดําริฝนหลวง พร้อมกับการได้ สานต่องานตามศาสตร์ พระราชาใน ต่างแดนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีกําหนดการนําคณะปฏิบัติการทําฝนประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 2- 5 กรกฎาคม 2561 ประกอบไปด้วย การรับฟังการบรรยายเรื่องภารกิจและการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การนําเสนองานวิจัยและพัฒนา ฝนหลวงของประเทศไทย การศึกษาดูงานด้านการตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา การศึกษาดูงานด้าน เรดาร์ ตรวจอากาศชนิดC Band ณ สถานีเรดาร์ ตรวจอากาศเคลื่อนที่อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และงานด้านเรดาร์ ตรวจอากาศชนิดS Band ณ สถานีเรดาร์ ตรวจอากาศตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษาดูงาน ภายในโรงซ่อมเครื่องบิน ของสนามบินนครสวรรค์ การรับฟังการบรรยายสรุปด้านการวิเคราะห์ สภาพอากาศ การวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง การจัดเตรียมสารฝนหลวงและการติดตามสังเกตการณ์ ภารกิจการบินปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งเป็นการสืบสานตําราฝนหลวงพระราชทานสู่ ประเทศที่ได้ รับความเดือดร้อนอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวง และการบินเกษตร เว็บไซต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการประจําวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย!!