กรม สบส. เชิดชูนวดไทย มอบใบเกียรติบัตรแก่ร้านนวดไทยพรีเมี่ยม

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรม สบส. ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม ปี 2561 เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบการบริการของกิจการนวดไทยให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ มีการฝึกสอนทักษะประสบการณ์ให้กิจการนวดที่สมัครยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยมในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 20 แห่ง และรับสมัครกิจการนวดที่สนใจเข้ารับการประเมินรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม โดยกรม สบส.ได้มีการประเมินมาตรฐานกิจการที่สมัครเข้ารับรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม และเลือกเฟ้นจนมีกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา กรม สบส. โดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กิจการที่ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม จำนวน 10 แห่ง กิจการที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม จำนวน 10 แห่ง หน่วยงานต้นแบบและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน4 แห่ง รวมทั้ง คณะอนุกรรมการประเมินรับรอง วิทยากรพี่เลี้ยง และคณะจิตอาสาที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ โดยจัดงานเพื่อเชิดชูอย่างสมเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ .