สบยช. ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ปี 61 “เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์” โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับทราบสถานการณ์และทิศทางนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญ ทั้งนี้นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธี โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ ยาเสพติดแห่งชาติ ประจำปี 2561 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเป็นลำดับแรก เน้นบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือ “ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ ขจัดความเดือดร้อนประชาชน” ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญและเร่งรัดที่จะต้องลดระดับปัญหานี้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการกำหนดมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการ โดยมีบทบาทหน้าที่คือ 1. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในมาตรการการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 2. บูรณาการระบบการบำบัดรักษาทุกระบบ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 3. ประสานและร่วมติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัด โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้พลังแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่น 4. สนับสนุนการดำเนินการในมาตรการอื่นๆ ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ซึ่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานพหุภาคีนอกกระทรวงทั้งหมดได้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยยาเสพติด ทุกระบบการบำบัดรักษาจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สบยช. มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงวิจัย ถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สบยช. จึงได้จัดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2561 “เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์” Changing: Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management  เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด จากหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจาก สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ส่วนภูมิภาค 6 แห่ง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษายาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยการประชุมดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

*********************************************