กสร. จับมือประธาน JCC หารือกฎหมายแรงงาน.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการด้านแรงงานหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) หารือความคืบหน้าปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ประเด็น “อัตราค่าชดเชย 400 วัน”

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561 ได้ให้การต้อนรับ Mr. Yosuhiro Morita ประธานคณะกรรมการด้านแรงงานหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะประเด็น การจ่ายค่าชดเชยในอัตรา 400 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งทาง JCC มีความห่วงใยว่าสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนมากอาจเตรียมตัวเรื่องงบประมาณไม่ทัน ทั้งนี้ ได้ชี้แจงว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมุ่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นและเป็นธรรม ต่อลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งก่อนจะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว กสร. ได้จัดสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรม ผลจากการรับฟังนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยในประเด็นการเพิ่มอัตราค่าชดเชย ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ผ่านการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วและกสร. ได้ยืนยันร่างกฎหมายเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดำเนินการก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ซึ่งประเทศไทย มีความพร้อมที่จะต้องมีการพัฒนาในการให้สัตยาบันดังกล่าว โดยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดรับโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สหภาพแรงงาน และสมาคมนายจ้างเป็นส่วนใหญ่ สำหรับกระบวนการในการเจรจาต่อรองเรื่องที่ต้องปรับปรุงกฎหมาย เช่น การขยายเวลาในการเจรจา เป็นต้น รวมไปถึงการลดอำนาจของภาครัฐในการแทรกแซงด้วย ซึ่งคาดว่าจะให้สัตยาบันได้ภายในปี 2562
“ผู้ประกอบการถือเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะต้องรับไปปฏิบัติ กสร.มีความยินดีที่จะชี้แจงรายละเอียดของกฎหมายและหารือร่วมกันถึงแนวทางในการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้สถานประกอบกิจการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว” อธิบดีกสร.กล่าว