กระทรวงวิทย์ฯ ชวนคนไทยร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพ ‘เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน’ ในงาน “THAI TECH EXPO 2018” 4-8 กรกฎาคม นี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “THAI TECH EXPO 2018” ตลาดนวัตกรรมสุดยิ่งใหญ่ ที่นำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดเลือกผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม นี้ ที่ไบเทค บางนา โดยภายในงานแถลงข่าวมีการจัดแสดงตัวอย่างผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย และได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายธนาวุฒิ โต๊ะทอง ผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมในพิธีเปิด
ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลลูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงฯ จึงได้จัดงาน THAI TECH EXPO 2018 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่ความโดดเด่น สอดรับกับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยครอบคลุมการจัดแสดงที่สื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยี ใกล้ตัว พร้อมใช้  อีกทั้งยังเป็น การเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย”

สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงภายในงาน THAI TECH EXPO 2018 จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและ SMEs นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต นิทรรศการ STI for OTOP Upgrade นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย นิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน นิทรรศการ Thailand Tech Show 2018 และนิทรรศการเทคโนโลยีที่โดดเด่น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การประชุมและการเสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และงานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเจรจาธุรกิจ Business Matching / Pitching บริการนวัตกรรม MOST Applications For 4.0 Corner และ Financing Services Corner ตลอดจน Smart Market ที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงาน เช่น FOMM Car ซึ่งเป็นผลงานจากฝีมือคนไทย

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า “ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ร่วมจัดกิจกรรม Thailand Tech Show 2018 ภายใต้หัวข้อ เสริมแก่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน Thai Tech Expo 2018 ในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย Tech Show และงาน NSTDA Investors’ Day ซึ่ง สวทช. และพันธมิตรได้ร่วมกันจัดงานหลายปี โดยงาน NSTDA Investors’ Day ได้เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2553 และงาน Tech Show เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงผลงานของ Research Gap Fund และผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher ภายในงานครั้งนี้ด้วย การจัดแสดงผลงานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบริษัทใหญ่ และ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นในงานเดียว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็น New S-Curve ของบริษัท และนักลงทุนที่สนใจลงทุนร่วมกับนักวิจัยสร้างธุรกิจเทคโนโลยีหรือลงทุนร่วมกับ Startups สามารถเจรจากันได้ในงานนี้ ในขณะเดียวกัน นักวิจัยก็สามารถเข้าถึงตลาด ได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นในอนาคต”

นายธนาวุฒิ โต๊ะทอง ผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “งาน THAI TECH EXPO 2018 เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการออกแบบเครื่องจักร เป็นการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง

ในงาน THAI TECH EXPO 2018 ครั้งนี้ได้เปิดให้ประชาชนร่วมทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และคาดว่าจะมีผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 12,000 คน”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงาน “THAI TECH EXPO 2018” ได้วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 101 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thaitechexpo.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1313

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดแสดงตัวอย่างผลงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจ 22 ผลงาน จากงาน THAI TECH EXPO 2018 โดยแบ่งผลงานจัดแสดงตามแต่ละโซน อาทิเช่น

  • โซนเทคโนโลยีเกษตรยุคใหม่ นำจัดแสดงตัวอย่าง “เครื่องสอยมังคุด”อุปกรณ์เก็บมังคุดขนาดเบา
  • โซนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ SMEs นำจัดแสดงผลงานตัวอย่าง “ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา”ให้บริการวิจัยและทดสอบด้านความปลอดภัยของอาหาร / จัดแสดง “โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร”
  • โซนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต นำจัดแสดงตัวอย่างผลงาน “นวัตกรรมอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดใบบัวบก,แคปซูลจากสารสกัดขิง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรเทาอาการปวดไมเกรนจากสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพัฒนาจากสารสกัดผักใบเขียว, ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกะทกรก / จัดแสดงตัวอย่างผลงาน “ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” อาทิเช่น แผ่นกันลื่น, แผ่นยางปูพื้น
  • โซน Thailand Tech Show นำจัดแสดงตัวอย่างผลงาน “เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับสัตว์น้ำ Aqua Grow Chem Eye” “เซรั่ม DreamDerma” “JOEY เตียงตื่นตัวสำหรับผู้สูงอายุ” “P’Lignin Care (พิลิคนิน) กากอ้อยสำหรับเป็นสารตั้งต้น” “Vipro สารอาหารกำจัดแมลงศัตรูพืช”
  • โซนตลาดนัดวิถีวิทย์ นำจัดแสดงตัวอย่างผลงาน “นวัตกรรมเกษตรปลอดภัย” อาทิเช่น กุ้งก้ามกราม, หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว, KU BEEF, ลิ้นจี่ 12 ต้นแรก

—————————————-