กปน. ร่วม MOU 15 หน่วยงาน พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม รวม 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กปน. กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ม.บูรพา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.อุบลราชธานี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.ขอนแก่น และ ม.สงขลานครินทร์ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. และผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำดิบ และสนับสนุนการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา

**********************************