ประกันสังคม จับมือ 9 ธนาคาร รับชำระเงินสมทบนายจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รับใบเสร็จรับเงินผ่าน www.sso.go.th ได้แล้ว

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง การเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน โดยการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่าที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนารูปแบบการส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) แทนการยื่นแบบแสดงรายการที่เป็นเอกสารและลดการใช้เงินสดหรือเช็ค ยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อให้นายจ้างสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งนายจ้างสามารถรับใบเสร็จรับเงินผ่าน www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคาร 9 แห่ง ให้บริการรับชำระผ่านระบบเงินสมทบและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือนายจ้างที่ส่งข้อมูลเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง NSW National Single Windows (NSW) ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. ให้บริการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการของสำนักงานประกันสังคมภายหลังจากนายจ้างทำรายการตัดบัญชีเงินฝากและธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานประกันสังคมแล้ว      นายจ้างจะได้รับแจ้งผลการชำระเงินทาง e-Mail ตามที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ให้นายจ้างเข้าสู่ระบบ website: https://www.sso.go.th เลือกเมนูสถานประกอบการ Login เข้าสู่ระบบด้วย User name และPassword ที่มีอยู่เพื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)        หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ โดนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ www.sso.go.th เลือกเมนู       “ดาวน์โหลด” ทั้งนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ กล่าวในตอนท้าย ว่าสำนักงานประกันสังคมพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

—————————————————-

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน