อธิบดีกสร. สั่งเร่งวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์เร่งวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ มุ่งแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ภาคกลาง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออก ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เร่งดำเนินการให้มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การวัดผลสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกับการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ เป็นการดำเนินการเชิงรุกในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในระดับภูมิภาค ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ และพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกำกับดูแลกระบวนแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน และยังส่งผลดีต่อผลประกอบการของนายจ้าง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย