รัฐมนตรีอาร์เซ็ปหารือคืบหน้า ไทยเตรียมรับไม้ต่อตั้งเป้าเจรจาจบปีนี้

รัฐมนตรีหารืออาร์เซ็ปคืบหน้าด้วยดี ด้านไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพอาร์เซ็ปครั้งที่ 23 คาดปิดการเจรจาเรื่องพิธีการศุลกากร มาตรฐานสุขอนามัยพืช และกฎระเบียบทางเทคนิค พร้อมผลักดันต่อเนื่องให้สมาชิกเร่งสรุปการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ให้เสร็จภายในปีนี้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีจากสมาชิกทั้ง 16 ประเทศเห็นร่วมกันให้สมาชิกเร่งนร่ว็นสรุปการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ปให้เสร็จภายในปีนี้

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ที่ประชุมได้ตั้งเป้าให้การประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงฯ ครั้งที่ 23 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคมนี้ ต้องสรุปและปิดการเจรจาใน 3 เรื่อง คือ พิธีการศุลกากร มาตรฐานสุขอนามัยพืช และกฎระเบียบทางเทคนิค และมุ่งหวังให้การเจรจาในเรื่องอื่นๆ ที่เหลือ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การแข่งขันการเยียวยาทางการค้า บทด้านการเงินและโทรคมนาคม สามารถสรุปผลได้ในทุกประเด็น โดยเหลือเพียงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในระดับนโยบาย เพื่อส่งให้การประชุมระดับรัฐมนตรีสามารถสรุปผลได้โดยเร็ว ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะเจรจาจัดทำรายการประเด็นที่ต้องการให้ระดับรัฐมนตรีตัดสินใจในการประชุมรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 ในปลายเดือนสิงหาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะรายงานผลสำเร็จต่อการประชุมระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในเดือนพฤศจิกายน 2561

นางสาวชุติมา กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการเปิดตลาด สมาชิกทั้ง 16 ประเทศ ตกลงให้มีการปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าบริการและการลงทุนอีกครั้ง ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยในเรื่องสินค้า อาเซียนยังคงยืนยันและร่วมกันผลักดันให้สมาชิกยอมรับการผูกพันการยกเลิกภาษีศุลกากรอย่างน้อยร้อยละ 92 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดตามเป้าหมายที่อาเซียนเสนอ และเน้นให้มีการหารือทวิภาคีเกี่ยวกับรายการสินค้าที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสมาชิกให้มากที่สุด ส่วนการเจรจาในเรื่องกฎเกณฑ์ทางการค้า มีพัฒนาการอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถได้ข้อสรุปเพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่น การให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ เพื่อจัดการกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลอกลวง การให้มีกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน แนวทาง และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่วนเรื่องพิธีการศุลกากรถือว่ามีความคืบหน้าในรอบนี้เช่นกัน ในประเด็นเรื่องกระบวนการหารือและตัวแทนการออกของในระดับมาตรฐาน ซึ่งคาดหวังให้สรุปได้ทั้งหมดในช่วงการประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ ครั้งที่ 23 ณ กรุงเทพฯ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนงานการเจรจาของปี 2561

สำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดทำความตกลง RCEP ให้เป็นความตกลงที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย และต้องการให้สรุปผลการเจรจาโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในภูมิภาค RCEP ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อเนื่องไปเศรษฐกิจโลกด้วย สำหรับการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป ในปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 269 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.66 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10.85 โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาคอาร์เซ็ป ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล เหล็ก เป็นต้น

————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์