กรม สบส.จัดติวเข้มแนวทางการพิจารณาโฆษณา รพ.เอกชน/คลินิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดประชุมประชุมสัมมนาแนวทางพิจารณาการโฆษณาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มแนวทางการพิจารณาโฆษณา รพ.เอกชน/คลินิกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ เพื่อการดูแล กำกับโฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขจัดภัยโฆษณาโอ้อวดเกินจริง สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย