จังหวัดนนทบุรีจัดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนมอญเกาะเกร็ด

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 15.00 น. ที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ชุมชนมอญเกาะเกร็ด” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน คนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจ หันมาสนใจเรียนรู้สืบค้นข้อมูลในด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมอญ และผลักดันให้มีวิถีวัฒนธรรมที่แข็งแรงยั่งยืนต่อไป

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขบวนเรือพิธีเปิด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญ อาหารพื้นถิ่น และสินค้าผลงานจากชาวบ้านในพื้นที่เกาะเกร็ด สำหรับเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือชุมชนมอญเกาะเกร็ด” ที่ใกล้กรุงที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และลูกหลานมอญในสมัยดิจิตัลครองเมือง ยังไม่ลืมรากแก้วแห่งบรรพชน จนทำให้มอญเกาะเกร็ดเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สืบสานวัฒนธรรมมอญได้อย่างน่าชื่นชม และหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเกาะเกร็ดจะท่องเที่ยวด้วยความ เข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพในวัฒนธรรมมอญเสมือนเป็นวัฒนธรรมของตนเอง ก็จะยิ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อัตลักษณ์ และเห็นคุณค่าในมิติทางวัฒนธรรมที่หลากหลายไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ข่าว : พรหมพร / ส.ปชส.นนท์