สินค้า Q คืออะไร รหัสใต้สัญลักษณ์ Q บ่งบอกถึงอะไรกันแน่?

เครื่องหมาย Q คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้าเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

สินค้าที่แสดงเครื่องหมาย Q พร้อมรหัส เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยตามที่มีกำหนดไว้ โดยรหัสใต้เครื่องหมาย Q จะบ่งบอก

1.ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

2.รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง

3.ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง

ข้อมูลจาก สนง.มกอช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์