กปน. เปิดตัวโครงการ “บวร” ยกมหาดไทยเป็นโมเดลต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

                นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหารร่วมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนวัดราชบพิธ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในหลากหลายกิจกรรม และการเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ ซึ่งมีเป้าหมายลดการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 % นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน