สธ. รณรงค์เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล    สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย ว่า กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม” เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้องมีการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับประชาชนทุกวัยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ทางด้านนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินหรือวิ่ง เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย และทำได้ทุกที่ สำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายหรือออกกำลังกายนานๆ ครั้งควรมีการประเมินร่างกาย และให้เริ่มจากน้อยไปมาก เริ่มจากช้าไปเร็ว เริ่มจากเบาไปหนัก มีการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อขา ลำตัว และแขน เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อม โดยอาจเริ่มจากการเดินจากบ้านไปสถานที่ต่างๆ เดินไปทำงานหากอยู่ใกล้ๆ เดินในสวนสาธารณะ ในตลาด ในห้างสรรพสินค้า โดยเลือกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของแต่ละคน ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงได้ไม่ยาก

…………………………………………………………………….

แหล่งข่าวโดย สำนักสารนิเทศ