ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.45 น. ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีทั้ง 3 คณะ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้บรรยายพิเศษสรุปได้ว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้ลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคหลายๆด้านที่นนทบุรี อันทำให้นนทบุรีมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจที่น่าจะเจริญเติบโตได้ดีในนนทบุรี คือ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจความงามและสุขภาพ ธุรกิจบริการ ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการ เช่น ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ (จิปาถะ) , รุกขกร เป็นต้น ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาของนนทบุรีควรจะต้องรองรับกับธุรกิจ/อาชีพเหล่านี้ด้วย และในขณะเดียวกัน โรงเรียนจะต้องช่วยแนะแนวให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองว่ามีเป้าหมายในการประกอบอาชีพอย่างไร เพื่อให้สามารถวางแผนในการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น แผนพัฒนาการศึกษาควรจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย เพราะนนทบุรีมีจุดแข็งที่มีสถานประกอบการจำนวนมาก ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดได้เข้าไปเกาะเกี่ยวกับสถานประกอบการเหล่านั้น เช่น การฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน จะเป็นโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานและสร้างแรงจูงใจที่จะเข้าทำงานที่สถานประกอบการในพื้นที่ (ไม่ต้องออกไปทำงานยังจังหวัดอื่น) ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าแผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะกำหนดทิศทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด จึงคาดหวังว่าแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จะมีความสมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดนนทบุรีต่อไป