สบส.เตรียมรับรองหน่วยงานให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งรัฐ เอกชน และสังกัดมหาวิทยาลัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับความเห็นผู้ประกอบการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภาครัฐ เอกชน และสังกัดมหาวิทยาลัย ร่วมกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การให้บริการดูแล บำรุงรักษา และทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อจัดระบบและรับรองคุณภาพของหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าได้มอบหมายให้กองวิศวกรรมการแพทย์ จัดประชุมผู้ประกอบกิจการซึ่งให้บริการด้านซ่อมบำรุง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และสังกัดมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น จำนวน 60 คน เพื่อร่วมหารือ รับฟังความคิดเห็นจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในการจัดทำแนวทางหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ควบคุมกำกับการใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล พ.ศ.2561 และก้าวสู่การเป็นหน่วยงานหลักให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน

แพทย์หญิงประนอม กล่าวต่อว่า การจัดทำร่างแนวทางหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ควบคุมกำกับการใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล พ.ศ.2561 จะช่วยรับรองว่าบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านซ่อมบำรุง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรม สบส.มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีการเสนอให้พิจารณาดังนี้ 1.กรณีบุคคล จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดทำรายงานผลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี หากบุคคลไม่ได้จบการศึกษาตามที่กำหนด ต้องปฏิบัติงานภายใต้การดูแล ควบคุม และรับรองในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง 2.กรณีนิติบุคคล มีสำนักงานหรือสาขาอยู่ในประเทศไทย ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนบุคคล มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน 3.การยื่นขอขึ้นทะเบียนกับกรม สบส.หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ให้ถือว่าดำเนินการแล้ว 4.การขึ้นทะเบียนมีอายุ 3 ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน และการต่ออายุต้องยื่นคำร้องภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ 5.ต้องแสดงเอกสารทุกครั้งในการให้บริการกับสถานพยาบาล หากผู้บริการขอยกเลิกให้แจ้งกรม สบส.ภายใน 7 วัน 6.ผู้ให้บริการต้องทำรายงานการให้บริการให้สถานพยาบาลทุกครั้ง และ7.กรม สบส.จะดำเนินการตรวจสอบผู้ให้บริการ 1 ครั้งต่อปี หากผู้บริการดำเนินการผิดไปจากประกาศนี้ หรือทำการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี กรม สบส.จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ทันที

นายปริญญา คุ้มตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า ในฐานะที่กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นหน่วยงานในการควบคุม กำกับ รับรองคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ได้พัฒนางานด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และจัดทำร่างแนวทางหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการรับรองหน่วยงานที่ให้บริการด้านเครื่องมือแพทย์ให้สถานพยาบาลทั่วประเทศให้มีมาตรฐานในการให้บริการ เพราะเครื่องมือแพทย์ถือเป็นหัวใจสำคัญในให้บริการตรวจวินิจฉัย เฝ้าระวัง รักษา ซึ่งจะต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยำ ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยคาดว่าร่างแนวทางหลักเกณฑ์ฯ จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561