เตรียมปิดจ็อบ ! พิสูจน์สัญชาติ ทำทะเบียนต่างด้าว 30 มิ.ย.2561

รมว.แรงงาน เตรียมปิดศูนย์ OSS ย้ำ 1 กรกฎาคม 2561 ตรวจจับ ปรับ ส่งกลับ ขณะที่คงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีก 4,583 คน จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานอีก 14,298 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พรุ่งนี้ (30 มิถุนายน 2561) จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดทำทะเบียนประวัติ ขออนุญาตทำงาน และพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวแล้ว โดยในวันสุดท้าย กระทรวงแรงงานจะให้บริการจนถึงคนสุดท้าย จึงขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา มีแรงงานฯ ที่ต้องเข้าศูนย์ OSS ตามมติ ครม. 16 มกราคม 2561 จำนวน 1,320,035 คน โดยดำเนินการไปแล้วภายใน 31 มีนาคม 2561 จำนวน 840,736 คน และต่อมามติ ครม. ได้มีการขยายเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561 โดยดำเนินการศูนย์ OSS ในระยะที่ 2 เป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 348,022 คน ซึ่งขณะนี้ (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561) ดำเนินการแล้ว 333,724 คน คิดเป็น 95.89 % เป็นกัมพูชา 148,420 คน ลาว 17,273 คน เมียนมา 168,031 คน คงเหลืออีก 14,298 คน เป็นกัมพูชา 9,966 คน ลาว 1,728 คน เมียนมา 2,604 คน คิดเป็น 4.11% ส่วนการพิสูจน์สัญชาตินั้น ผลการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 117,708 คน คงเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติ 4,583 คน เป็นกัมพูชา 4,310 คน ลาว 273 คน

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณทั้ง 3 ประเทศที่ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์สัญชาติ และขอย้ำอีกครั้งว่า หากพ้นกำหนด 30 มิถุนายนนี้ แรงงานต่างด้าวยังไม่ดำเนินการใดๆ จะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน จะมีมาตรการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุม อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการตรวจร่วมกับตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้าง คนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม