กรมเจรจาฯ จับมือเกษตรกรอีสานตอนล่าง เตรียมรับการเปิดเสรีสินค้าเกษตร พร้อมกระตุ้นใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ศึกษาดูงานและจัดสัมมนา เรื่อง “การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0 ให้กับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA กระตุ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป และเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการ-ผู้ส่งออกที่มีศักยภาพในอนาคต

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเสริมทักษะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน และกระตุ้นการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเตรียมพร้อมใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอย่างเต็มที่

นางอรมน กล่าวว่า การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และการเตรียมตัวของเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ โดยจะจัดเสวนาในหัวข้อ สินค้าผลไม้ในตลาดการค้าเสรี วิธีการและขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศ และเกษตรแนวใหม่ที่ลดความเสี่ยงด้านราคา ซึ่งเกษตรกรผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆ รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจสินค้าเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 “กรมฯ ได้พัฒนาเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ โดยได้ศึกษาข้อเท็จจริงถึงศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรกร และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลใช้ประกอบการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ในขณะเดียวกัน กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรในการรับมือกับการเปิดเสรีสินค้าเกษตร ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอีกด้วย” นางอรมน กล่าว

นอกจากนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยังมีแผนจะลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังความต้องการและชี้ช่องทางการใช้ประโยชน์จาก FTA และติดตามความพร้อมรองรับการเปิดเสรีในสินค้าอื่นๆ โดยผู้สนใจสามารถติดตามการดำเนินงานได้จากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th

————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์