กคช.จัดสัมมนาสถานการณ์ปัญหาและทางออกการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

การเคหะแห่งชาติร่วมหาทางออกของปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จัดสัมมนา “สถานการณ์ปัญหาและทางออกของการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย” โดยมี นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ภายในปี 2564 การเคหะแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุทางด้านที่อยู่อาศัยและในมิติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้องในการเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนศึกษาข้อดี – ข้อด้อยของการดำเนินโครงการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สถานการณ์ปัญหาและทางออกของการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึงเป็นการนำเสนอปัญหาที่เป็นข้อจำกัดต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านนโยบาย กฎหมาย แนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้อย่างตรงประเด็นและครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมเวทีเสวนา และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงร่วมกันรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และระดมความคิดเห็นช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงคุณภาพในเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำ การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและรายได้ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชน สินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น