MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมด้วย
ก่อนเริ่มประชุมมี “#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) #เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่” นอกจากนั้น มีการนำเสนอผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Practice) คือ 1.#เทศบาลเมืองบางกรวยได้นำเสนอแนวทางการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและท่อระบายน้ำ (สาธารณูปโภค) ภายในหมู่บ้านจัดสรร และ 2.#เทศบาลนครนนทบุรีได้นำเสนอการขับเคลื่อนโครงการหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม “ถนนสายรองสะอาด” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การรายงานผลการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี , การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี , การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 , การกำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และเรื่องอื่นๆ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมรับทราบประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.กิจกรรม “วัด/ศาสนสถาน สะอาด” : เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาและทำความสะอาดวัด/ศาสนสถานในพื้นที่
2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยให้ดำเนินการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในพื้นที่
3.ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (รถดูดสิ่งปฏิกูล) รวมถึงการบริหารจัดการกับสิ่งปฏิกูลที่ดูดขึ้นมา
ข่าว : พรหมพร ส.ปชส.นนทบุรี