พาณิชย์จับมือ 3 กระทรวงหลัก เร่งจัดทำข้อมูลพืชเกษตรครบวงจร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง ข้อมูลการผลิต ความต้องการใช้สินค้าเกษตร เพื่อนำไปจัดทำแผนการผลิต การตลาดพืชเกษตรที่สำคัญอย่างครบวงจร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง

นางสาวชุติมาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ชี้แจงกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย นำข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่มาประมวลและออกแบบให้ตรงกับการนำไปใช้ เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป         การจำหน่าย ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และแนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการผลิตพืชเกษตรที่สำคัญให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

ด้านสถานการณ์การผลิตข้าวปี 2561/62 กระทรวงเกษตรประกาศพื้นที่การส่งเสริมการปลูกข้าวนาปีจำนวน 58.2 ล้านไร่ ผลผลิตข้าว 25.3 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ตามกรอบเป้าหมายความต้องการใช้ข้าว ภายใต้ตลาดนำการผลิต (Demand Driven) สำหรับสถานการณ์ราคาเดือนพฤษภาคม  ข้าวเจ้าความชื้น 15% เกษตรกรขายได้อยู่ที่ตันละเฉลี่ย 8,017.94 บาท ราคามันสำปะหลังคละที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.55 บาท ราคาปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม) ที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.15 บาท ราคายางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 45.68 บาท บาท และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 8.48 บาท

———————————————————–

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า