รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ใน จ.เชียงใหม่

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) และตรวจความก้าวหน้า ก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้อยู่อาศัยในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมากว่า 45 ปี จำนวนกว่า 700,000 หน่วย โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวมีประชากรแฝงย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยไว้รองรับความต้องการของประชากรในพื้นที่จำนวน 25 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14,466 หน่วย โดยมีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ตั้งอยู่บริเวณถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดที่ดินโครงการ 28.34 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 26 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,140 หน่วย มีห้องชุดพักอาศัย 2 ขนาดได้แก่ ขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร จำนวน 1,036 หน่วย และขนาดพื้นที่ห้อง 24 ตารางเมตร จำนวน 104 หน่วย เริ่มบรรจุให้เข้าอยู่อาศัยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยเต็มโครงการแล้ว

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงการ “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ของการเคหะแห่งชาติปี 2557 และปี 2558 ซึ่งโครงการ บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) มีความโดดเด่นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นน่าอยู่อาศัย ดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน และยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ด้วยการใช้ระบบคีย์การ์ดเข้า – ออกโครงการ รวมถึงยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน อาทิ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุ่มตำรวจบ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และขยะรีไซเคิล กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิ์ภาพ (EM) และกลุ่มเยาวชนกีฬา เป็นต้น

 

และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากบริเวณโดยรอบโครงการอยู่ติดกับลำน้ำต่างๆ มีทัศนียภาพที่ดี บรรยากาศดี เหมาะแก่การอยู่อาศัย ลักษณะโครงการจัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 165 หน่วย ขนาดที่ดินประมาณ 50 ตารางวา หรือพื้นที่ใช้สอยประมาณ 168 ตารางเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ระยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 1 ซึ่งมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 65 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2561 ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจจองโครงการไปแล้ว 64 หน่วย (ทั้งโครงการ) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 โทร. 0 5332 9799 สำนักงานขาย ณ ที่ตั้งโครงการ โทร. 09 1047 1276 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ โทร. 0 2351 7439 Call Center โทร. 1615 และ www.nha.co.th