“บิ๊กอู๋” เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

รมว.แรงงาน เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ย้ำ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อน

วันที่ มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 – 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0 โดยเร่งดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การคมนาคม และการอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ แต่การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าว จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยฟันเฟืองสำคัญที่สุดคือ “แรงงาน” ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนสังคมแรงงานให้เป็นแรงงาน 4.0 และต้องยกระดับแรงงานให้มีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรด้านแรงงานให้มีคุณภาพ มีความตระหนักที่จะดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความปลอดภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยยกระดับแรงงาน คือ การร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคมต่อไป

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมแรงงาน โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ซึ่งเราตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่าย และคงต้องใช้เวลามากพอสมควร โดยต้องผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเริ่มต้นสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี สู่แรงงานที่มีคุณภาพพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จากนั้น ภายหลังพิธีเปิดงานฯ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน และเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ มาร่วมเป็นชาวเซฟตี้ ไทยแลนด์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน สำหรับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 นี้ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-448-9111 หรือเว็บไซต์ www.tosh.or.th